ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2009

ಕಪ್ಪು+ ಬಿಳಪು=ಹೊಸಹೊಳಪು.

ಕಪ್ಪು ಬಿಳಪು ಚಿತ್ರಗಳೇ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮತನ ಹೊಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳುಬೆಳಕಿನಾಟ ಚನ್ನಾಗಿ ಆಡಬಹುದು.ಅಲ್ಲದೇ ಭಾವನೆ,ವಿಷಾದಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು.ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಇವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಹೊಂದಿದೆ.ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ.ನೋಡಿ.ಅಭಿಪ್ರಾಯತಿಳಿಸಿ.